1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง  
  1. สิทธิในการออมทรัพย์ ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ดอกเบี้ย 3%ต่อปี
2. ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล อัตราเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสหกรณ์
3. ได้รับสิทธิในการกู้เงิน ตามระเบียบสหกรณ์
4. กรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
5. กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
 
     
2)  สิทธิในการกู้สามัญ ได้เท่าไหร่  
  - ผู้ที่อายุงานไม่ถึง 10 ปี สามารถกู้ได้ 3.0 เท่าของค่าหุ้นสะสม ไม่เกิน 800,000.- บาท
- ผู้ที่อายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สามารถกู้ได้ 3.5 เท่าของค่าหุ้นสะสม ไม่เกิน 800,000 บาท
 
     
3)  สิทธิในการกู้ฉุกเฉินพิเศษ ได้เท่าไหร่  
  กู้ได้ 2 ใน 3 ของหุ้นสะสม ไม่เกิน 100,000 บาท  
     
4)  หากกู้เงินฉุกเฉินพิเศษแล้ว จะสามารถกู้ฉุกเฉิน 4,000 บาทได้หรือไม่  
  ไม่สามารถกู้ได้ สมาชิกต้องเลือกกู้ฉุกเฉินอย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น  
     
5)  ถ้ากู้เงินสามัญแล้ว จะสามารถกู้ฉุกเฉินพิเศษได้หรือไม่  
  หากวงเงินที่กู้ เงินกู้สามัญยังไม่เกินสิทธิ ก็สามารถกู้ฉุกเฉินพิเศษได้ตามสิทธิที่ควรได้  
     
6)  สมาชิกคนหนึ่ง สามารถค้ำประกันเงินกู้ให้ผู้อื่นได้กี่คน  
  ไม่เกิน 7 คน  
     
7)  ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะสามารถฝากเงินออมทรัพย์กับทางสหกรณ์ได้หรือไม่  
  ไม่ได้  
     
8)  สหกรณ์จะให้สมาชิกเพิ่มหุ้นได้เมื่อไร  
  ตามนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งหากมีการเพิ่มหุ้น จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     
9)  บุคคลที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสหภาพด้วยหรือไม่  
  ไม่จำเป็น  
     
10)  หากต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร  
  1.เขียนใบลาออก ส่งสำนักงานสหกรณ์
2.แจ้งผู้ที่เราค้ำประกันไว้ ให้หาคนค้ำใหม่แทนเรา
3. สหกรณ์จะดำเนินการแจ้งยอดที่ต้องชำระเพิ่ม หรือชำระคืนให้สมาชิกทราบ