• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
QR Code และวิธีติดตั้ง app

  อ่านต่อ

ประชุ่มใหญ่ประจำปี 2564

          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด ได้มีการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ครั้งที่ 39/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.30 - 12.30 น.
ณ สโมสรพนักงานโรงงานสำโรง
          ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 530 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,111 คน เริ่มประชุมเวลา 11.30 น  อ่านต่อ

  เดือน : พฤษภาคม 2565 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 268,351,000.00
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 692,500.00
   - ฉุกเฉิน(พิเศษ) 4,728,600.00
   - สามัญ 214,045,192.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 219,466,292.00
     
  เงินรับฝากออมทรัพย์ 20,497,120.57
     
Visitors : 000029792