• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
QR Code และวิธีติดตั้ง app

  อ่านต่อ

ประชุมใหญ่ประจำปี 2565
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด  ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ครั้งที่ 40/2565   เมื่อวันศุกร์ ที่  31   มีนาคม  2566   เวลา 11.30-12.30  น. ณ สโมสรพนักงานโรงงานสำโรง
ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  527  คน  จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,073 คน
 อ่านต่อ
  เดือน : มิถุนายน 2566 (บาท)
  ทุนเรือนหุ้น 282,109,950.00
  เงินกู้  
   - ฉุกเฉิน 780,500.00
   - ฉุกเฉิน(พิเศษ) 1,779,400.00
   - สามัญ 216,652,335.00
  รวมเงินกู้ในมือสมาชิก 219,212,235.00
     
  เงินรับฝากออมทรัพย์ 25,408,785.77
     
Visitors : 000047293