เปลี่ยน Password 
  ข้อมูลเบื้องต้น  
เลขที่สมาชิก   
ชื่อ-ชื่อสกุล   
อายุการเป็นสมาชิก  0 เดือน
อายุงาน  0 ปี
ทุนเรือนหุ้น  บาท
เป็นผู้กู้รายเดิม (Y/N)  n  
ชำระมาแล้ว  งวด
     
เลขที่สัญญา จำนวนเงินต้นคงค้าง ชำระงวดละ
* = ต้องป้อนข้อมูลให้ครบ    
1. รายได้ต่อเดือน *    
    1.1 เงินเดือนมาตรฐาน บาท
    1.2 เงินประจำคุณสมบัติ บาท
    1.3 รายได้อื่นๆ บาท
2. รายจ่ายต่อเดือน *    
    2.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บาท
    2.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บาท
    2.3 เงินสมทบประกันสังคม บาท
    2.4 เงินกู้บริษัทฯ บาท
    2.5 เงินกู้ ธอส. บาท
    2.6 เงินกู้อื่นๆ บาท
3. ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ฯ *    
    3.1 ทุนเรือนหุ้น บาท
4. จำนวนเงินที่ต้องการกู้ บาท
5. จำนวนงวดที่ต้องการชำระ * งวด
   
การประเมินเบื้องต้น (ตามสิทธิ)
1. การกู้ไม่เกินหุ้น บาท
2. การกู้แบบมีคนค้ำประกัน (ตามสิทธิ) บาท
3. จำนวนเงินที่จะได้รับ (หักสัญญาปัจจุบัน) 0 บาท
4. จำนวนผู้ค้ำประกัน กรณีกู้ (2.) คน
     
การประเมินเบื้องต้น (ตามความสามารถในการชำระ)
A. จำนวนเงินที่กู้ได้ บาท
B. จำนวนเงินที่จะได้รับ บาท
C. ผ่อนชำระงวดละ บาท
D. จำนวนผู้ค้ำประกัน คน
     
การประเมินเบื้องต้น (ตามยอดเงินที่ต้องการกู้)
I. จำนวนเงินที่กู้ได้ บาท
II. จำนวนเงินที่จะได้รับ บาท
III. ผ่อนชำระงวดละ บาท
IV. จำนวนผู้ค้ำประกัน คน