ประชุ่มใหญ่ประจำปี 2564 รายงานโดย ธนิดา  
     
 

          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด ได้มีการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ครั้งที่ 39/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.30 - 12.30 น.
ณ สโมสรพนักงานโรงงานสำโรง
          ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 530 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,111 คน เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
          ประธานกล่าวเปิดงาน และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปี 2564 ที่ผ่านมา และเลือกตั้งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ
          ปิดประชุมเวลา 12.22 น.

สรุปรายนามกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 ปี 2565
1. นายอรุณ บุญชู ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ รื่นพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
3. น.ส.ปิยะนาฎ เสาวไพบูลย์ เลขานุการ
4. น.ส.เกศริน นาคสุข เหรัญญิก
5. นายยงยุทธ พรหมฤทธิ์ ประธานเงินกู้
6. นายพิเชษฐ์ บุญผ่อง กรรมการ
7. นายสุกิจ น่วมเจริญ กรรมการ
8. นายสนธยา ผกาหวล กรรมการ
9. น.ส.ชนากร พรมรักษา กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายวีระ ผ่านอ้น