ประชุมใหญ่ประจำปี 2565 รายงานโดย ธนิดา  
     
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด  ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ครั้งที่ 40/2565   เมื่อวันศุกร์ ที่  31   มีนาคม  2566   เวลา 11.30-12.30  น. ณ สโมสรพนักงานโรงงานสำโรง
ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  527  คน  จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,073 คน
 
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
 
ประธานกล่าวเปิดงาน และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปี 2565 ที่ผ่านมา และเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ  ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
 
สรุปรายนามคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่ 41  ปี  2566
1. นายอรุณ  บุญชู ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ    รื่นพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
3. น.ส.ชนากร  พรมรักษา เลขานุการ
4. น.ส.เกศริน  นาคสุข เหรัญญิก  
5. นายยงยุทธ  พรหมฤทธิ์ ประธานเงินกู้
6. นายพิเชษฐ์   บุญผ่อง กรรมการ
7. นายสนธยา   ผกาหวล กรรมการ 
8. นายสุกิจ   น่วมเจริญ กรรมการ
9. นายเดชา  รังกา กรรมการ
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นาย คชาชาญ  พลชัย